Fotovoltaická elektráreň

Čokoľvek čo vyrába elektrickú energiu nazývame  elektrárňou.

Ak sa vyrába elektrická energia zo slnečného žiarenia, hovoríme o fotovoltickej elektrárni. Využiva sa fotovoltický jav premeny slnečného žiarenia (určitej zložky spektra) na elektrinu. Z pohľadu veľkosti fotovoltické elektrárne (FVE) môžeme rozdeliť na malé– inštalácie na strechách rodinných domov a veľké - sú to vlastne solárne polia (parky) kde na veľkom území je „na zemi“  umiestnené veľké množstvo vzájomné pospájaných fotovoltických panelov, dosahujúce veľký výkon (aj niekoľko MW).

Výkon FVE inštalovaných na strechách bežných rodinných domov  sa pohybuje v 5 - 20 kW. Na veľkých strechách, či už šikmích alebo rovných sa inštaluje do výkonu 100kW (100kW je limit pre poskytnutie podpory)

Z pohľadu použitia vyrobenej elektriny FVE môžeme rozdeliť na

 • on-grid systémy sú sytémy, ktoré sú pripojené do elektrickej siete - bez nej nemôžu fungovať.
 • off-grid systémy vyrábajú elektrickú energiu výhradne pre vlastnú spotrebu
 • hybridné systémy - sú kombináciou On-Grid a off-grid systémov

1. On-grid systémy

Sú v súčasnosti najbežnejšie, pretože v našich ekonomicko-zemepisných podmienkach sa už ťažko hľadá miesto bez elektrickej prípojky. Toto sa už však nedá tvrdiť o iných (rozvojových) častiach sveta. Využívajú sa ako na veľké, samostatne stojace elektrárne, ale aj malé inštalácie na strechách rodinných domov a iných komerčných budovách

Typy On-grid systémov delime podľa spôsobu využitia vyrobenej elektriny na:

 • priamy predaj - všetka vyrobená elektrina je dodaná priamo do siete a elektrina potrebná na chod domácnosti/budovy atď. sa zo siete nakupuje. Vďaka legislatívnym podmienkam a poplatkom sa tento spôsob pripájania FVE už prakticky u nás nevyužíva
 • vlastná spotreba - kombinuje spôsob využitia vyrobenej energie a to tak, že sa  vyrobená elektrická energia primárne využíva pre vlastnú spotrebu a až jej nadbytok je odovzdaný do elektrifikačnej sústavy. Nadvýroba sa neskladuje v akumulátoroch.

2. Of-grid systémy

Sú negáciou In-grid systémov. Volajú sa aj Ostrovný systém. Využívajú sa pravé tam, kde je prirodzená potreba elektrickej energie, avšak elektrická rozvodná sústava je príliš ďaleko a je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Elektrická energia vyrobená v týchto systémoch je ukladaná do akumulátorov. A práve technológia súčasných akumulátorov (napriek obrovskému pokroku v tejto oblasti) je limitujúcim faktorom pre svoju cenu.

3. Hybridným systém

V kontexte tohoto rozdelenia chápeme systém On-Grid, ktorý je doplnený o batérie. Je to v súčasnosti najmodernejší spôsob  využívania energie zo slnka, pretože:

 • maximalizuje vlastnú spotrebu vyrobenej energie
 • zabezpečuje elektrinu v dome aj prípade výpadku siete
 • aktívne využíva baterky - nielen v prípade poruchy
 • prebytky dodáva do siete
 • vie pracovať aj bez siete

Fotovoltická elektráreň pozostáva z týchto základných prvkov

 • Fotovoltický (solárny) panel, umiestnený na streche RD najlepšie na južnej strane proti slnku, aby na panel dopadalo čo najviac slnečného žiarenia
 • Montážny systém – sústava kotviacich prvkov (z hliníkových profilov a nerezovych kotiev) zabezpečujúcich ukotvenie panelov či už na streche RD alebo na poli. Často sa používajú aj ocelovo-zinkované konštrukcie, ale vynimkou nie su aj drevené alebo plastové.
 • Menič t.j. krabica plná elektroniky, ktorá vyrobený jednosmerný elektrický prúd  z fotovoltických  panelov  premení na „použiteľný“ striedavý prúd. Svojou činnosťou významne ovplyvňuje účinnosť celého systému

Spôsob inštalácie panelov 

 • na šikmú strechu
 • na rovnú
 • na zem
 • iné - napriklad pergoly, prístrešky a pod